Accessos directes:

Residus

Runes

Les runes de la construcció són materials d’origen petri: com formigó, trossos de rajoles, elements ceràmics o maons que no han d’estar barrejats amb cables, canonades, ferros, fustes, vidres, cartró, plàstics i altres materials. Es generen en obres de restauració particulars.

A tenir en compte:

  • Un sistema de recollida a peu d’obra solen ser els sacs (big bag). Si es porten runes a la deixalleria s’han de separar els contenidors (bosses de plàstic o cabassos) i tots els elements perillosos com fustes, cables, endolls, finestres de metall i vidre, etc.

  • En cap cas es pot considerar runa el fibrociment, tant si està aïllat com barrejat.

Tractament:

Pedrera de l’Ordal és l’empresa encarregada de dipositar les runes de les deixalleries metropolitanes. Del formigó dels residus petris, se n’extreu àrid reciclat que després es destina a diferents usos, en funció de la dimensió i la forma del gra: pot servir per a capes drenants, bases de vies de circulació, canalitzacions d’instal·lacions de sanejament, etc. El material ceràmic es torna a utilitzar per a l’arranjament de vials i pistes interiors dels centres de gestió i les explotacions mineres d’aquest grup empresarial.