Accessos directes:

Residus

Dissolvents halogenats

Són líquids orgànics que contenen algun halogen com el fluor, el clor, el brom o el iode. En podem trobar en productes de neteja (com els desgreixants, per exemple), en alguns aerosols i pesticides o en substàncies de laboratori que contenen cloroform, clorur de metilè, percloroetilè o tetraclorur de carboni, entre d’altres.

A tenir en compte:

  • Cal mantenir els envasos ben tancats i guardar-los drets. A l’hora de portar-los a la deixalleria, també és molt important que els lliurem etiquetats.

  • Per saber si es tracta d’un dissolvent halogenat o no, fixem-nos bé en els components que porta, identificats a l’etiqueta del producte.

  • A l’hora d’anar a comprar, intentem substituir aquest tipus de productes per d’altres que siguin respectuosos amb el medi ambient.

Tractament:

SERTEGO s’encarrega de recollir-los per portar-los a l’empresa Distiller. Si es poden recuperar es destil·len per fabricar un dissolvent halogenat barreja de diversos components, apte per a algunes neteges industrials.