Accessos directes:

Residus

Piles i acumuladors

Són mecanismes que transformen reaccions químiques en energia elèctrica i serveixen per fer funcionar aparells electrònics i informàtics sense que estiguin connectats a una xarxa. Poden ser d’un sol ús o recarregables i podem trobar-ne de diferents tipus i mides en aparells com rellotges, calculadores, joguines, ràdios, llanternes, etc. Els acumuladors són bateries recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps, com les dels mòbils, ordinadors portàtils, càmeres de fotos i vídeo, i darrerament, les de les bicicletes elèctriques.

A tenir en compte:

  • Contenen substàncies altament contaminants com el mercuri o el cadmi. Per això és important portar-los a la deixalleria o als punts de recollida habilitats en molts establiments. 

  • Si optem per consumir piles recarregables o carregadors solars reduirem la generació de residus d’aquest tipus.

Tractament:

OfiPilas és Sistema de Responsabilitat Ampliada del Productor, regulat pel RD 106/2008 (esmenat el 2015) que s’encarrega de gestionar els residus de piles i acumuladors de l’àrea metropolitana. Mitjançant diversos processos, la UTE Pont de Vilomara i Pilagest separen i recuperen els diferents components: el plàstic, el paper, els elements fèrrics, els no fèrrics i, especialment, els metalls. Després, es comercialitzen en forma de dissolucions d’elevada puresa a empreses que les utilitzen com a matèries primeres.