Accessos directes:

Residus

Amiant

És una fibra natural que antigament s’utilitzava en la construcció, la indústria i en productes de gran consum com les estufes. Des del 2002 està totalment prohibit utilitzar-lo pels elevats riscos que representa per a la salut pública i el medi ambient. A casa podem trobar amiant en forma de plaques de teulades ondulades o llises, canonades i dipòsits d’aigua, jardineres, teules, reixes de ventilació, xemeneies de sortides de fums i, sovint, en forma de fibrociment.

A tenir en compte:

  • Només és greument tòxic si es trenca i se’n respiren les fibres despreses.

  • Per manipular l’amiant cal protegir-se amb guants, mascareta i granota d’un sol ús. En acabar, hem de llençar tots els materials de protecció i dutxar-nos.

  • També s’ha de mullar el material per evitar que volin les fibres; però mai s’ha de trencar, tallar ni foradar. Si per treure un material cal desmuntar-lo, haurem de contractar una empresa especialitzada inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

  • Quan portem l’amiant a la deixalleria, l’hem de dur ben empaquetat i separat de la resta de residus. S’ha d’embolicar en plàstic o col·locar-lo en bosses específiques que us donaran a la mateixa deixalleria o punt verd.

Tractament: 

A l’àrea metropolitana de Barcelona només es recull l’amiant o el fibrociment a la deixalleria de Cerdanyola i al punt verd de zona de la Vall d’Hebron de Barcelona. L’empresa Atlas Gestión Mediambiental el recull i l’enterra en un dipòsit especial.